Rialuithe Inmheánacha ESB

Cinntíonn rialuithe inmheánacha go bhfaigheann muid na rudaí cearta déanta, ar na cúiseanna cearta, ar an mbealach ceart, agus ag an am ceart.

Tá próisis ceaptha chun dearbhú réasúnta a chur ar fáil go ndéantar bainistiú cuí ar rioscaí agus go mbaintear cuspóirí amach. Déantar é seo thrí fhoirm beartas, nósanna imeachta, treoirlínte oibriúcháin, treoracha, córais faisnéise, monatóireacht agus próisis thuairiscithe.

Cé atá freagrach as Córas Rialaithe Inmheánach ESB?

Tá freagracht iomlán ag Bord ESB as córas rialaithe inmheánach an Ghrúpa agus as monatóireacht ar a éifeachtacht. Lena chinntiú go bhfuil na rialuithe inmheánacha de réir na reachtaíochta agus rialacháin, tá struchtúr eagrúcháin bunaithe ag an mBord ag a bhfuil nósanna imeachta tuairiscithe agus oibriúcháin soiléire, línte freagrachta, teorainneacha údaraithe, deighilt dualgas agus údarás tarmligthe.

Rialú Inmheánach

Tá freagracht iomlán ag an mBord as córas rialaithe inmheánach an Ghrúpa agus as monatóireacht ar a éifeachtacht. Tá an córas rialaithe inmheánach leagtha amach chun dearbhú réasúnta ach nach bhfuil iomlán a thabhairt in aghaidh riosca mhíráiteas ábhartha nó caillteanais. Chun an fhreagracht sin a chomhlíonadh ar bhealach a chinntíonn go gcomhlíontar reachtaíocht agus rialacháin, tá struchtúr eagrúcháin bunaithe ag an mBord ag a bhfuil nósanna imeachta tuairiscithe agus oibriúcháin soiléire, línte freagrachta, teorainneacha údaraithe, deighilt dualgas agus údarás tarmligthe. Rinne an Bord athbhreithniú ar éifeachtacht chóras rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa inar clúdaíodh rialuithe airgeadais, oibriúcháin agus comhlíonta agus córais bhainistíochta riosca.

Creat Rialaithe Inmheánach ESB

Cuimsíonn ár gcreat iad seo a leanas;

 • Cód eitice a éilíonn ar gach comhalta Boird agus fostaí na caighdeáin eitice is airde a choinneáil agus iad i mbun gnó.
 • Struchtúr eagraíochtúil atá sonraithe go soiléir, ina bhfuil teorainneacha údaráis sainmhínithe agus meicníochtaí tuairiscithe chuig leibhéil bhainistíochta níos airde agus chuig an mBord a thacaíonn le timpeallacht rialaithe láidir a choinneáil.
 • Creat rialachais chorparáideach lena n-áirítear anailís riosca, athbhreithniú rialaithe airgeadais agus ráitis fhoirmiúla bliantúla chomhlíontachta rialachais ón mbainistíocht sna réimsí éagsúla gnó.
 • Sraith chuimsitheach beartas agus nósanna imeachta maidir le rialuithe oibriúcháin agus airgeadais.
 • Teastaíonn cead ón mBord do thionscadail mhóra chaipitil, agus déanann an Coiste Feidhmíochta Airgeadais agus Gnó monatóireacht ghéar orthu ar bhonn leanúnach. Is féidir freisin go mbeadh siad faoi réir iniúchtaí tar éis iad a bheith curtha i gcrích.
 • Córais chuimsitheacha bhuiséadaithe agus buiséad bliantúil a cheadaíonn an Bord.
 • Córas cuimsitheach tuairiscithe airgeadais.
 • Tuairiscítear torthaí iarbhír carnacha agus príomhtháscairí feidhmíochta in aghaidh an bhuiséid agus breithníonn an Bord iad ar bhonn míosúil. Ceistíonn an Bord aon athruithe suntasacha agus / nó athraithis ábhartha díobhálacha, agus tógtar gníomhaíocht feabhais nuair is cuí.
 • Seirbhís líne chabhrach faoi rún ar fáil don fhoireann chun bealach rúnda a chur ar fáil, agus más gá, bealach anaithnid chun calaois nó imní eiticiúil a thuairisciú.

Monatóireacht ar Rialú Inmheánach

Déanann Iniúchadh Inmheánach an Ghrúpa athbhreithniú córasach ar na rialuithe seo. Sna hathbhreithnithe seo, cuirtear béim ar réimsí riosca níos mó mar a shonraítear tríd anailís riosca. Déanann an Bord, agus tacaíocht acu ón gCoiste Iniúchta agus Riosca, athbhreithniú ar éifeachtach an chórais rialaithe inmheánaigh.  Áirítear sa bpróiseas a úsáideann an Bord agus an Coiste Iniúchta agus Riosca chun athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh:

 • Feidhm bhainistíochta riosca sainithe i ESB.
 • Athbhreithniú agus machnamh ar an bpróiseas athbhreithnithe riosca leathbhliantúil agus tuairiscí nua rialta bainistíochta riosca.
 • Comhairle neamhspleách faoi leordhóthanacht an phróisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm in ESBfaoi láthair.
 • Athbhreithniú agus machnamh ar dheimhniúcháin ón mbainistíocht faoi oibriú sásúil agus éifeachtach na gcóras rialaithe inmheánacha, idir airgeadais agus oibriúcháin araon.
 • Athbhreithniú ar chlár Iniúchta Inmheánaigh an Ghrúpa agus meastóireacht ar a gcuid torthaí agus tuarascálacha.
 • Tugann Iniúchadh Inmheánach an Ghrúpa tuairisc rialta faoi stádas na saincheisteanna a tarraingíodh anuas ina gcuid tuarascálacha féin agus i dtuarascálacha ón iniúchóir seachtrach.
 • Athbhreithniú ar thuarascálacha an iniúchóra sheachtraigh, KPMG, ina bhfuil sonraí faoi aon shaincheisteanna suntasacha rialaithe a aithnítear, a thagann chun cinn óna chuid oibre mar iniúchóir.

Bainistiú Riosca

Tá bainistíocht riosca éifeachtach ríthábhachtach do chuspóirí straitéiseacha ESB a bhaint amach agus fás fadtéarmach inbhuanaithe a ghnó. Ciallaíonn na hathruithe meara atá ag tarlú laistigh de ESB go bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh rioscaí a athmheasúnú go leanúnach agus straitéisí soiléire a bheith ar fáil chun iad a bhainistiú. Tá freagracht fhoriomlán ag an mBord as cur chuige riosca an Ghrúpa.

Go sonrach, tá an Bord freagrach as:

 • A chinntiú go bhfuil próiseas leordhóthanach leagtha amach chun na príomhrioscaí agus neamhchinnteachtaí a aithint.
 • Cultúr riosca cuí a leabú ar fud an Ghrúpa.
 • Maoirseacht ar na próisis bhainistíochta riosca agus bhainistíochta géarchéime.
 • Measúnú ar éifeachtacht dhealraitheach rialuithe agus bheartais mhaolaithe na bainistíochta.

Tuigeann an Bord go gcaithfidh sé dea-shampla a thaispeáint i múnlú agus i dtacú le luachanna an Ghrúpa atá mar bhonn leis an gcur chuige maidir le riosca. Is mian leis an mBord a chinntiú freisin go bhfuil cumais agus scileanna bainistíochta riosca leordhóthanach ar fáil sa ghnó agus go n-úsáidtear eolas agus taithí na foirne ar fad in ESB a thuigeann na rioscaí a bhaineann le hoibríochtaí.

D’fhéadfadh fonn riosca athrú freisin thar thréimhse ama agus tá leibhéal an fonn seo breithnithe go follasach ag an mBord agus aon imeacht óna fhonn sonraithe riosca a bhfuil an Grúpa sásta glacadh leis maidir le rioscaí sonracha. Déantar cothromú i gcónaí ar an gclaonadh chun riosca a ghlacadh trí dhíriú ar rialú a fheidhmiú.