ESB agus Ceannaireacht maidir le Sábháilteacht

Ní hamháin gur tosaíocht í an sábháilteacht le haghaidh ball uile ESB ach is luach í freisin. Is é ár gCreatchlár le haghaidh Ceannaireachta maidir le Sábháilteacht an treoirphlean a leanaimid go léir. Is bealach soiléir agus simplí é an creatchlár seo chun na coinní, na hoibleagáidí agus na freagrachtaí maidir le sábháilteacht a léiriú atá ag cách in ESB ionas gur féidir timpeallacht sábháilteachta a chothú.

 ESB Safety and Leadership Blueprint graph demonstrates the values that ESB staff should adhere to in order to create a safe working environment

Sábháilteacht Conraitheoirí ESB

Tá ár gConraitheoirí agus ár bhfochonraitheoirí i gcroílár ár ngnó. Cinntímid go bhfaigheann gach duine a oibríonn do ESB nó thar a ceann an oiliúint is gá agus go bhfeidhmíonn gach conraitheoir faoi chóras sábháilteachta oibre.

Tugann próisis bainisteoireachta sábháilteachta conraitheoirí i ngach réimse gnó tacaíocht leis sin. Is é ár bhfócas ná a chinntiú go bhfuil córas sábháilteachta oibre ag gach conraitheoir a oibríonn thar ceann ESB agus go bhfuil fianaise acu chun é seo a thaispeáint.

Measúnú Riosca ESB

Is cuid shuntasach iad ár gcórais measúnaithe riosca agus iniúchta iompair de na córais bainisteoireachta sábháilteachta atá againn. Tugann sé foghlaim agus léargas luachmhar don bhainistíocht agus don fhoireann mar chuid den dul chun cinn leanúnach ar shábháilteacht.

Tá ár ngnóthaí go léir faoi réir athbhreithnuithe bainistíochta bliantúla ar shláinte agus sábháilteacht. As seo, déantar forbairt ar phleananna feabhsú sábháilteachta agus aontaítear ar spriocanna don bhliain dár gcionn. Déantar monatóireacht ar phleananna agus spriocanna den sórt sin ag eatraimh rialta mar chuid den chóras bainisteoireachta sábháilteachta atá againn.

Sábháilteacht maidir le hIompar

Baineann sábháilteacht leis an duine féin, thar aon ní eile. Tá clár sábháilteachta, 4You, againn atá bunaithe ar iompar chun cabhrú linn déileáil leis an taobh daonna sábháilteachta agus leis an gcuid iompair sábháilteachta in ESB.

Tá modúil éagsúla sa chlár atá dírithe ar na cultúir sábháilteachta atá ann cheana féin a mheasúnú, ar léargas a sholáthar ar na taobhanna daonna a chuireann isteach orainn san ionad oibre, ar scileanna ceannaireachta sábháilteachta a fheabhsú agus ar thacaíocht leanúnach a sholáthar chun na scileanna is gá maidir le feabhsú iompair sábháilteachta san ionad oibre a dhaingniú agus a chothú.

ESB agus Sábháilteacht ar Bhóithre

Ag ESB, ba linn a bheith mar an príomh-cheannródaí náisiúnta maidir le Sármhaitheas in Sábháilteacht ar Bhóithre trí eachtraí agus imbhuailtí a bhfuil an locht orainn maidir leo a laghdú go nialas faoi 2020.

Chun tacú lenár gcuspóir, d’fhorbraíomar ár ‘Straitéis Sábháilteachta ar na Bóithre ESB 2013-2020: Ár nAistear chun Sármhaitheas a bhaint amach’. Seoladh in 2014 í agus is í an straitéis seo an tríú Straitéis maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre a chuireamar i gcrích go rathúil.

Chun ár gcuspóir a bhaint amach, caithfidh an bhainistíocht agus an fhoireann cleachtais tiomána sábháilte a chur chun cinn i measc ár gcomhghleacaithe, ár dteaghlaigh agus ár bpobal i gcoitinne maidir le cleachtaí sábháilteachta tiomána. Oibrímid leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta, leis an Garda Síochána agus le Comhairle na hEorpa um Iompar Sábháilteachta.

Cumarsáid agus Rannpháirtíocht maidir le Sábháilteacht in ESB

Oibrímid le ceardchumainn maidir le gach gné de fhreagrachtaí sláinte agus sábháilteachta ESB agus na foirne. Déantar ionadaíocht don fhoireann i bhfoirm comhchoistí sláinte agus sábháilteachta foirmeálta bainistíochta/oibrithe ina dhéantar monatóireacht ar ábhair sláinte agus sábháilteachta agus a thugtar comhairle agus freagairtí ina leith.

Pléitear saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta trí chóras forleathan ionadaithe sábháilteachta, coistí sábháilteachta agus fóram sábháilteachta sa ghnó ar fad. Tá an ceart ag ár bhfoireann ionadaí sábháilteachta a cheapadh agus tionóiltear clár oiliúna le haghaidh Ionadaithe Sábháilteachta ar feadh seachtaine gach bliain.

Tá comhchoistí sábháilteachta bainistíochta/foirne ag gach ceantar nó suíomh gnó ina n-úsáidtear cur chuige comhpháirtíochta chun saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta a phlé agus chun tabhairt fúthu. Tá coiste foriomlán sláinte agus sábháilteachta ag gach aonad gnó chomh maith ar a bhfreastalaíonn an Stiúrthóir Feidhmiúcháin iomchuí agus ina ndéantar plé ar ábhair sábháilteachta.