Dul chun cinn BSL maidir le hInbhuanaitheacht

Gach lá, oibrímid go dian chun dul chun cinn a dhéanamh lenár gcuspóirí inbhunaitheachta, atá bunaithe ar chúig thosaíocht Straitéis Ghrúpa BSL 2025.  Tuairiscímid ar an dul chun cinn a dhéanaimid gach bliain inár dTuarascáil Bhliantúil Inbhuanaitheachta. Chomh maith leis sin, soláthraímid eolas cothrom le dáta gach sé mhí agus cuirimid an méid sin i gcomórtas lenár gcuspóirí straitéiseacha.  Féachaimid le dearcadh meáite a bheith againn ar ár gcuid dul chun cinn agus ar na dúshláin atá romhainn agus sinn ag iarraidh geilleagar ísealcharbóin a bhaint amach.

An Dul Chun Cinn atá déanta againn i mBunréimsí Oibríochta

An dul chun cinn atá déanta againn i réimse an Ghnó Giniúna/Soláthair

 • Laghdaíodh iomlán na n-astuithe CO in 2014 le168K go 9.15m tona. Sa tréimhse chéanna, laghdaíodh an Déine Carbóin ó 2g/KWh go 576g/KWh. Tá cúinsí an mhargaidh fabhrach i gcónaí chomh fada is a bhaineann le giniúint fuinnimh de bharr guail.
 • Tá tuirbíní feirme gaoithe Woodhouse 20MW curtha suas, agus súil anois go mbeidh an tionscadal ina oibríocht tráchtála in C3 2015. Sa Mhárta, thug BSL agus an UK Green Investment Bank plc (GIB) gealltanas in éineacht infheistíocht a dhéanamh in áis nua fuinnimh in-athnuaite STG£175m ag Calafort Tilbury, Essex, An Ríocht Aontaithe. Is ionann an comhaontú seo agus an chéad infheistíocht ag BSL in earnáil bithmhaise na Ríochta Aontaithe.
 • Tuairiscíodh gur ghéill na haonaid ghnó go léir don reachtaíocht timpeallachta a bhaineann le hábhar.   Táthar i mbun cainte leis an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus le Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann (NIEA) i gcaitheamh an ama maidir le ceisteanna timpeallachta a bhaineann le hábhar.  
 • Táthar i mbun cainte fosta leis na páirtithe leasmhara go léir atá bainteach leis an phróiseas i dtaobh ceisteanna ar bheartais charbóin agus COP21 i bPáras ag teannadh linn.
 • Leantar de bheith ag earcú rannpháirtithe nua i scéim na bhFo-Aonad Éilimh.   Tá clár trialach 'Maireachtáil Níos Cliste' faoi lánseol anois agus 600 custaiméir meallta chuige i dtús aimsire.
 • Aontaíodh coigilt fuinnimh 100 GWh (agus sprioc trí bliana 420GWh ann) faoi choinne 2014. Baineadh go leor amach in earnáil fuinnimh na mbocht, áit a bhfuair BSL airgead ar cairde don tréimhse trí bliana (2014-2016).

 

An Dul Chun Cinn atá déanta againn maidir le Líonraí Ardfhorbartha

 • Tiontaíodh 567cm den líonra ó 10kV go 20kV i rith 2014. Is é an sprioc tiontaithe faoi choinne 2015 ná 1870cm. 
 • Anuas air sin, ceanglaíodh 360MW d'fhoinsí in-athnuaite fuinnimh leis an ghreille ar fud an oileáin in 2014.
 • Fuair tionscadal 'Real Value' BSL maoiniú in 2014 faoin gclár 'EU Horizon 2020'. Faoin tionscadal seo, déanfar córas éifeachtach stórála agus méadrú próifíle a shuiteáil in 800 teach in Éirinn, mar aon le córas ardfhorbartha monatóireachta agus cumas smachtaithe i bhfostáisiúin meánvoltais atá bainteach leis an triail.
 • Tá Líonraí BSL tar éis dul ar aghaidh go dtí an chéim miondearaidh agus soláthair den tionscadal anois agus táthar ag obair i dtreo is go bhféadfar sprioc an AE a bhaint amach, is é sin 80% de thithe a fheistiú le méadar cliste faoin mbliain 2020.

An Dul Chun Cinn atá déanta againn maidir le hInniúlacht Inbhuanaithe

 • I bPoblacht na hÉireann, tá 832 AC agus 70 luchtaire gasta suiteáilte agus i dTuaisceart Éireann, tá 14 luchtaire gasta agus 350 pointe luchtaithe AC Poiblí ann. Tuairim is 1,900 pointe luchtaithe atá suiteáilte timpeall an oileáin ó dheireadh 2014 amach.
 • Fágfaidh an comhfhiontar idir BSL agus Vodafone go soláthrófar líonra snáithín 100% ar 500,000 áitreabh i 50 baile timpeall na tíre.
 • Tapaíonn BSL deiseanna in earnáil na seirbhísí fuinnimh carbóin ísil, comhfhiontair agus deiseanna comhoibrithe san áireamh.  Déantar infheistíochtaí i naoi gcuideachta a bhainistiú trí chiste caipitil fiontair BSL, Ciste Novusmodus, in earnáil na teicneolaíochta glaine. 
 • Tá tionscadail taispeántais gréine 25 KW PV suiteáilte ag BSL ar mhaoin de chuid Líonraí BSL i mBaile na Lobhar agus coinníonn siad orthu ag déanamh measúnú ar fheidhmíocht an tionscadail sin.  Tá córas gréine PV forbartha ag BSL, in éineacht lena pháirtí straitéiseach, Kingspan, lena thriail ar mhargadh Thuaisceart Éireann ar dtús.

Ár gcuid Dul Chun Cinn maidir le Struchtúr na gCostas a Athrú

 • Sábháladh 5.25% d'fhuinneamh foirgnimh in 2014 agus 10% de bhreosla flít le linn 2013.
 • Tá gach aonad gnó ag feidhmiú faoi chórais bainistithe timpeallachta atá deimhnithe ag ISO14001 anois agus baineann siad úsáid as a chlár timpeallachta chun cúrsaí a fheabhsú.
 • Dírítear i gcónaí ar leibhéil athchúrsála agus ar rátaí atreoraithe ó líonta talún sna haonaid ghnó go léir, áit a bhfuil rátaí athchúrsála os cionn 75% agus rátaí atreoraithe ó líonta talún os cionn 95%.
 • Déantar 39 méadar a shuiteáil in iostaí Líonraí BSL, rud a fhágann go bhfuiltear ag díriú ar níos lú uisce a úsáid.
 • De réir na dtuairiscí Earnála Poiblí ar fheidhmíocht éifeachtúlacht fuinnimh a foilsíodh in 2014, tá coigilt fuinnimh 21% bainte amach ag BSL.

Dul Chun Cinn á dhéanamh ag Eagraíocht Rannpháirteach, Bhríomhar

 • Ag na Gradaim Bhliantúla Inbhuanaitheachta, bronnadh an mórghradam ar e-charranna BSL as ucht a dtionscadail 'International Green Electric Highway', a chómhaoinigh Ten-T, gníomhaireacht de chuid an AE.
 • Rinneadh €2 mhilliún as Ciste Fhuinneamh na nGlún BSL a scaipeadh ar eagraíochtaí carthanachta agus ar oibrithe deonacha a chuireann tacaíocht oideachais ar fáil agus a thagann i gcabhair orthu siúd a bhfuil fonn orthu lámh a chur ina mbás féin nó atá gan dídean. In NIE, leanadh de bheith ag tacú le hiarrachtaí crainn a chur i gcomhar le scoileanna áitiúla, ospidéil agus deonaithe eile, agus cuireadh tuairim is trí acra de chrainn leis an méid a bhí ann cheana.
 • Cuirtear an pobal ar an eolas go rialta faoina fheabhas atá ag éirí linn ó thaobh dul chun cinn de gach sé mhí, tráth a chuirtear spriocanna agus comhlíonadh na spriocanna sin i gcomórtas lena chéile, mar aon le heolas faoi Inbhuanaitheacht Bhliantúil na heagraíochta. 
 • Leantar de bheith ag cur ceardlann inbhuanaitheachta ar fáil mar chuid de na riachtanais sonraíochta agus réamhthairisceana le haghaidh tairiscintí ar fiú breis agus €5 mhilliún iad.