Inbhuanaitheacht in ESB

Is é an inbhuanaitheacht an bealach a dtugann BSL aghaidh ar an dúshlán a bhaineann le todhchaí ísealcharbóin a bhaint amach. Táimid tiomanta do phríomhról a imirt chun an dúshlán seo a bhaint amach trí bhearta oibríochtúla éagsúla.

Ár gCur Chuige i leith Inbhuanaitheacht

ESB Sustainability Column that showcases the potential of sustainability in Ireland

 

Cuireann inbhuanaitheacht fíorluach le BSL trí chuidiú go díreach i dtreo ár straitéise trí thionscnaimh bheaga agus mhóra araon ar feadh an bhealaigh. Is príomhchumasóir don straitéis chorparáideach é inbhuanaitheacht agus seachadann inbhuanaitheacht in aghaidh gach ceann de na tosaíochtaí straitéiseacha inár straitéis ar bhealach an-suntasach.

 • Tacaíonn inbhuanaitheacht le cruthú líonraí den chéad scoth trí mhéadrú cliste agus líonraí cliste go dtí éascú fuinnimh in-athnuaite ar an líonra.
 • I bhfás ár ngnónna giniúna agus soláthair, cuireann inbhuanaitheacht luach leo trí fhoinsí nua fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt, laghdaíonn ár astuithe CO2 ónár stáisiúin chumhachta agus réitigh nua seirbhísí fuinnimh a fhorbairt chun freastal ar an méadú ar an éileamh ó chustaiméirí do tháirgí agus seirbhísí inbhuanaithe.
 • Tugann inbhuanaitheacht deis do BSL deiseanna nua gnó a fhorbairt ag éirí as an ngeilleagar ísealcharbóin agus tá nuálaíocht mar chuid thábhachtach den straitéis nua chorparáideach.
 • Tá fíorluach curtha ar fáil ag inbhuanaitheacht in athrú a chur ar an gcaoi a n-oibrímid chun fíorluach a chur ar fáil don ghnó.
 • Tá sé léirithe ag ár seaimpíní inbhuanaitheachta conas ar rug inbhuanaitheacht ar shamhlaíocht na foirne ar fud an chuideachta lena léiriú conas a bhreathnaíonn agus a mhothaíonn eagraíocht aclaí agus gníomhach.

Tá infheistíocht chaipitil ar an gcóras líonraí dírithe go príomha ar an gcóras tarchurtha a threisiú chun freastal ar ghiniúint ghaoithe nua a bheidh ceangailte leis an gcóras roimh dheireadh na ndeich mbliana seo. Faoi dheireadh na bliana 2012, bhí thart ar 1,740 MW de ghiniúint ghaoithe ceangailte leis agus meastar go méadóidh sé sin go dtí 5,000 MW faoi dheireadh na bliana 2020. Leanfaimid orainn freisin ag infheistiú sa gcóras dáileacháin chun iontaofacht an tsoláthair a fheabhsú agus sábháilteacht an líonra a chinntiú.

Tá laghduithe suntasacha ar chaillteanas líonra mar thoradh ar athnuachan bonneagair agus an líonra 10kV a uasghrádú go 20kV freisin. Cuireann tiontú líne dháileacháin ó 10kV go 20kV dúbailt ar chumas na líne agus laghdaíonn caillteanas de réir 75%. Sa bhliain 2012, rinneadh uasghrádú ar 1,875 ciliméadar den líne 10kV go 20kV a raibh coigilteas éifeachtúlachta fuinnimh de 19GWh mar thoradh air. Go dáta, tá 42,000 ciliméadar den líonra 10kV tiontaithe go 20kV, ag cur coigilteas de thart ar 180GWHanna i gcaillteanas ar fáil. Is coigilteas coibhéiseach é seo de thart ar 180,000 tona CO2 in aghaidh na bliana.

Tá líonraí cliste ina nasc tábhachtach i gcomhtháthú na giniúna glan agus in-athnuaite ar feadh an tslabhra luacha leictreachais do chustaiméirí agus a ndeiseanna fuinnimh. Tá sé mar aidhm ag Líonraí BSL a bheith ina cheannaire aitheanta i réimse an fhuinnimh agus an chomhshaoil inbhunaitheachta agus tá straitéis líonraí cliste chomhtháite forbartha acu chun spriocanna náisiúnta a bhaint amach.

Oibríonn Electric Ireland le custaiméirí chun cuidiú leo úsáid leictreachais a laghdú agus luach níos fearr a fháil as a n-ídiú leictreachais, trí tháirgí atá tíosach ar fhuinneamh agus feachtais feasachta fuinnimh a chur chun cinn. I measc na bhfeachtas seo bhí comhairle faoi éifeachtúlacht fuinnimh, siopa ar líne BSL agus uirlisí idirlíon-bhunaithe lena n-áirítear an ‘Áireamhán Fearais’  agus uirlis iniúchta baile an ‘Draoi Fuinnimh’, atá ar fáil freisin mar aip.

Tá díolachán bearta éifeachtúlachta fuinnimh méadaithe ag Electric Ireland trínár dtairiscintí seirbhísí baile. Cuirtear ar fáil seirbhís iomlán suiteála, lena n-áirítear insliú baile, uasghrádaithe agus seirbhísiú coire gáis, caidéil teasa, painéil ghréine, agus deimhniú RFF/BER (Rátáil Fuinnimh Foirgnimh). Tá tionscadal mór athchóirithe uirbeach ina bhfuil 500 teach curtha i gcrích i gcomhar le Comhairle Bhaile Dhún Dealgan agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (UFIÉ/SEAI).

Tá an Clár Fuinnimh Níor Fearr, arna riaradh ag an SEAI, ina chuid thábhachtach den Phlean Náisiúnta chun sprioc feabhsúcháin 20% in éifeachtúlacht fuinnimh an AE a bhaint amach faoin mbliain 2020.

Cuimsíonn Margaí Giniúna agus Mórdhíola (MG&M) gníomhaíochtaí giniúna, trádála agus forbartha sócmhainní. Is é straitéis infheistíochta MG&M punann giniúna ísealcharbóin cothrom a thógáil de réir scála sa mhargadh uile-oileáin. Rinneadh dul chun cinn suntasach i bhfeidhmiú na straitéise seo sa bhliain 2012 nuair a rinneadh maoiniú rathúil ar stáisiún cumhachta Carrington in aice le Manchain, Sasana. Cuireadh tús leis an tógáil ar an gcomhthionscadal gástuirbín timthrialla 881 MW i ndeireadh na bliana 2012 agus táthar ag súil go mbainfidh sé amach oibríochtaí tráchtála i dtús na bliana 2016.

Faoi láthair tá 10 stáisiún hidreachumhachta ar fud na hÉireann agus tá conláistí áitiúla curtha ar fáil ar na huiscí thart ar na stáisiúin hidreachumhachta bunaithe ar thuiscint ar shaoránacht mhaith. Tá ár ról iascaigh mar chuid dár dtiomantas do chomhshaol na hÉireann, go háirithe a huiscebhealaí agus stoic éisc.

Tá Líonraí Leictreachais Thuaisceart Éireann (NIE) freagrach i dTuaisceart Éireann as pleanáil, forbairt, tógáil agus cothabháil an líonra dáileacháin agus tarchurtha agus as oibriú an líonra dáileacháin. Ó rinneadh príobháidiú air sa bhliain 1993, tá infheistíocht shuntasach déanta ag Líonraí NIE i mbonneagar líonra chun freastal ar riachtanais maidir le nascadh giniúna in-athnuaite agus i dTuaisceart Éireann. Tá Líonraí NIE páirteach i réimse tionscnamh inbhuanaitheachta lena n-áirítear;

 • Tá Deimhniúchán ISO14001 bainte amach ag Líonraí NIE as a gCóras Bainistíochta Comhshaoil
 • Rinne Líonraí NIE éascú ar shuiteáil 45 pointe luchtaithe d’fheithiclí leictreacha ar fud Thuaisceart Éireann
 • Tá laghdú gníomhach curtha ag Líonraí NIE ar úsáid fuinnimh sna seacht mbliana seo caite agus os cionn 28% de laghdú foriomlán in ídiú fuinnimh bainte amach acu ón mbliain 2005.
 • Tá éifeachtúlacht a bhflít iompair méadaithe 18% ag Líonraí NIE trí raon bearta éifeachtúlachta fuinnimh.
 • Tá baint ag Líonraí NIE le staidéir tástála píolótacha faoi acmhainneacht a d’fhéadfadh a bheith ag méadrú cliste le custaiméirí

Tá an fhoireann ar fud BSL ag gabháil i ngleic leis an gclár oibre inbhuanaitheachta ó thús an Chláir sa bhliain 2008. Is ceann de na héachtaí móra é an bealach a gcuireann sé nuálaíocht agus smaointeoireacht nua chun cinn ar fud na heagraíochta, de réir mar a aithníonn foirne agus daoine aonaracha bealaí nua agus níos éifeachtúla oibre.

ESB Sustainable Cycling event in 2012 demonstrates our commitment to sustainable action within the organisation

 

Ár bhFoireann a chur i ngleic le Tionscnaimh Inbhuanaitheachta

Spreagann BSL a bhfoireann a bheith páirteach in inbhuanaitheacht agus tá rannpháirtíocht agus tacaíocht foirne mar chuid lárnach dár straitéis inbhuanaitheachta. Is mian linn ceannasaíocht a léiriú tríd úsáid freagrach a bhaint as fuinneamh inár ngníomhaíochtaí inmheánacha gnó uile – aidhm shonrach dár gclár athraithe spriocdhírithe.

Is iad na Seaimpíní Inbhuanaitheachta cnámh droma an líonra seo d’fhoireann dhíograiseach agus rannpháirtíochta. Is foireann iad na Seaimpíní seo, chomh maith lena ngnáthdhualgais, a ghlacann le freagrachtaí breise a bhaineann le gníomhaíochtaí inbhuanaitheachta a chomhordú agus a chur chun cinn sa suíomh ina bhfuil siad féin.

Spreagann BSL an fhoireann i gcónaí chun tionscnaimh inbhuanaithe a thaifeadadh chun feidhmíocht a fheabhsú tuilleadh. Aithníonn ár nGradaim Inbhuanaitheachta bliantúla an fhoireann as a dtiomantas aonair agus mar ghrúpa chun oibriú ar bhealach inbhuanaithe. Spreagann agus éascaíonn BSL an fhoireann freisin le leas a bhaint as roghanna taistil inbhuanaithe.

Ag obair le Custaiméirí

Tá teist láidir ag BSL ag obair le custaiméirí lena chinntiú go n-úsáideann siad leictreachas ar bhealach atá tíosach ar fhuinneamh. Sa lá atá inniu ann tá réimse leathan seirbhísí fuinnimh ag ár ngnó soláthair Electric Ireland atá in oiriúint do chustaiméirí gnó agus baile chun cuidiú costais a laghdú agus a bheith níos inbhuanaithe. Chomh maith le seirbhísí agus táirgí sonracha atá ceaptha chun fuinneamh a shábháil, cuirimid comhairle ar fáil do chustaiméirí freisin faoi conas coigiltis a bhaint amach ina n-úsáid fuinnimh chun costais a laghdú.

Soláthar Inbhuanaithe BSL

Tá BSL tiomanta d’earraí agus do sheirbhísí a sholáthar ar bhealach inbhuanaithe. Tá tuiscint ar chuspóirí soláthair inbhuanaithe BSL agus ar an bpróiseas chun na cuspóirí sin a bhaint amach ag gach pearsanra tábhachtach soláthair ar fud an ghnó agus tá siad á gcur chun tosaigh. Is iad na príomhchuspóirí soláthair inbhuanaithe;

 • Glactar le costáil saolré do gach conradh iomchuí.
 • Tá gach conradh ar gá go gcuirfí saothar ar fáil ar láithreáin BSL dóibh faoi réir fhorálacha Bheartas Chonraitheora BSL um Chaighdeáin Fostaíochta, lena n-áirítear soláthar chun ainm conraitheora a chur le conradh agus iniúchtaí tríú páirtí.
 • Lorgaítear sonraíochtaí nuair is cuí le haghaidh leaganacha inbhuanaitheachta a chur isteach.
 • Cuirtear ár riachtanais aimsithe eiticiúla san áireamh i dtairiscintí.
 • Láimhseáiltear measúnaithe comhshaoil agus bainistíochta dramhaíola in oiriúint le Rialacháin Aonaid Gnó cuí.

Sa bhliain 2012 rinneamar athbhreithniú ar chur chuige BSL chun slabhra soláthair inbhuanaithe a chinntiú ar fud na ngníomhaíochtaí uile. Mar thoradh air sin rinneadh forbairt ar Sheicliosta Soláthair Inbhuanaithe atá á thriail faoi láthair lena chinntiú go bhfuil inbhuanaitheacht á bhreithniú le linn gach céim den timthriall conartha. Lena chois sin, tá Treochlár Soláthair Inbhuanaithe ceithre bliana á fhorbairt lena chinntiú go ndéantar seachadadh ár spriocanna soláthair inbhuanaithe agus an próiseas athbhreithnithe a théann leis a bhainistiú ar bhealach comhleanúnach agus struchtúrtha.

Ag dul i dteagmháil lenár gCustaiméirí faoi Chleachtais Inbhuanaitheachta

Is é aidhm BSL maidir le freagracht shóisialta chorparáideach a bheith eiseamláireach i ngach ngné dár n-oibríochtaí gnó lena chinntiú go mbeidh tionchar dearfach ag BSL ar ár bhfoireann, na margaí ina ndéanaimid ár ngnó, an timpeallacht ina n-oibrímid agus na pobail ar a bhfuilimid ag freastal. Tá an uaillmhian sin ailínithe lenár bhfís le bheith ar chuideachta fuinnimh tosaigh na hÉireann san iomaíocht go rathúil sa mhargadh uile-oileáin agus mar bhonn taca ag ár n-aidhm ár ngnóthaí ar fad a stiúradh lenár gcustaiméirí, comhpháirtithe, páirtithe leasmhara agus leis an bpobal go macánta agus leis na caighdeáin eitice is airde.

Ó foilsíodh ár gcéad thuarascáil um Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach sa bhliain 2004, leanamar ag doimhniú ár dtuisceana ar an gcoincheap agus cinntímid go bhfuil gníomh freagrach mar bhunús lenár gcinntí go léir in BSL. Léiríonn sé ár dtiomantas le bheith inár gcuideachta rathúil, fhreagrach agus forásach a chuireann le saol eacnamaíoch agus sóisialta na hÉireann agus sna tíortha ina n-oibrímid thar lear.

Tá ár dtionscal ag dul tríd athrú an-suntasach. Tugann sé sin dúshláin dúinn lena chinntiú go gcuirimid ár bpróisis ghnó in oiriúint ar bhealach freagrach. Ach táimid chomh tiomanta do ghnéithe comhshaoil agus sóisialta ár ngnó agus atáimid dár bhfeidhmíocht airgeadais. Táimid i mbun gnó go fadtéarmach – agus ciallaíonn sé sin go bhfuil sé mar aidhm againn a chinntiú go mbeidh tionchar dearfach, cóir agus eiticiúil ag ár ngníomhaíochtaí ar ár bpáirtithe leasmhara go léir.

Tuarascálacha Inbhuanaitheacht ESB