Torthaí Bliantúla 2016 Fógartha Ag Grúpa ESB

Buaicphointí Airgeadais

  • Infheistíocht Chaipitiúil – €897milliún    
  • Brabús Oibriúcháin – €597milliún    
  • Brabús i ndiaidh Úis agus Cánach €186milliún    
  • Díbhinní – €116 milliún fógartha maidir le 2016, beagnach €1.5billiún íoctha le Státchiste na hÉireann le deich mbliana anuas    

D'fhoilsigh Grúpa ESB inniu a Thuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais don bhliain 2016, ag tuairisciú brabúis oibriúcháin de €597milliún agus brabúis i ndiaidh úis agus cánach de €186milliún. Leanann ESB le luach a sholáthar dár gcuid custaiméirí, le laghduithe suntasacha ó thaobh praghsanna leictreachais agus gáis do chustaiméirí baile agus infheistíocht chaipitiúil láidir leanúnach i mbonneagar leictreachais criticiúil fadtéarmach a mbainfidh geilleagar na hÉireann i gcoitinne tairbhe aisti.  

Léirigh brabús oibriúcháin 2016 de €597milliún feidhmíocht oibriúcháin láidir. Is ionann na brabúis agus toradh 6.1% ar chaipiteal arna úsáid in ESB. Baineann an laghdú €38milliún i mbrabúis oibriúcháin 2016 roimh mhíreanna eisceachtúla leis an tionchar atá ag lagú an steirling ar thuilleamh. Tháinig laghdú €100milliún ar bhrabús i ndiaidh Úis agus Cánach €186milliún, mar gheall ar ghluaiseachtaí cóirluacha diúltacha ar bhabhtálacha ráta úis (neamhairgid) a bhaineann le boilsciú i dTuaisceart Éireann, rud a léiríonn an timpeallacht ráta úis íseal atá ann faoi láthair.  

Tá tiomantas straitéiseach ESB maidir le haistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin arna chumhachtú ag leictreachas glan á léiriú againn lenár n-infheistíocht chaipitiúil leanúnach inár mbonneagar líonra cliste a láidriú; infheistíocht a dhéanamh i réitigh ghiniúna ísealcharbóin inbhuanaithe mar fhuinneamh gaoithe agus gréine agus cumhacht a thabhairt dár gcustaiméirí rialú a dhéanamh ar conas agus cathain a úsáideann siad leictreachas.  

Maidir leis na torthaí, dúirt Stiúrthóir Airgeadais Ghrúpa ESB, Pat Fenlon, "I bhfianaise iomaíocht níos géire, léiríonn na torthaí seo go bhfuil Grúpa ESB ag feidhmiú go fónta. Tá ESB dírithe ar luach a sholáthar agus infheistíocht a dhéanamh i mbonnegar leictreachas criticiúil fadtéarmach dár gcuid custaiméirí, dár ngeallsealbhóirí agus do gheilleagar na hÉireann i gcoitinne, agus táimid in ann é sin a dhéanamh trí staid láidir airgeadais a choimeád."  

Geallsealbhóirí

Fógraíodh díbhinn €116milliún in 2016. Tá beagnach €1.5billiún íoctha i ndíbhinn le Státchiste na hÉireann le deich mbliana anuas.  

Custaiméirí

Rinne Electric Ireland, gnó soláthair ESB, laghdú 6% ar ghnáthphraghas leictreachais do chustaiméirí baile ón 1ú Meitheamh 2016. Is ionann sin agus meánchoigilteas €58 in aghaidh na bliana do chustaiméirí. Lena chois sin, tháinig laghdú 5% ar phraghsanna aonaid gáis ón 1 Deireadh Fómhair, 2016, is ionann sin agus coigilteas €39 do ghnáthchustaiméir baile.  

Tá praghsanna leictreachais agus gáis baile laghdaithe ag Electric Ireland trí huaire le dhá bhliain anuas. Is ionann na laghduithe sin agus coigilteas €107 in aghaidh na bliana do chustaiméirí leictreachais as 'gnáth-theaghlach' agus coigilteas €187 do chustaiméirí débhreosla (leictreachas agus gás) as 'gnáth-theaghlach' i gcomparáid le praghsanna 2014.  

In 2016, bhí Electric Ireland ar an gcéad soláthróir chun coigiltis fhadtéarmacha sheasmhacha a thairiscint dá chustaiméirí baile leictreachais agus gáis agus is féidir le custaiméirí baile leas a bhaint as coigiltis suas le 8.5% bunaithe ar iompair ar leith cosúil le sonrascú ar líne agus íoc trí dhochar díreach. Leanann Electric Ireland le táirgí iomaíocha agus nuálacha a fhorbairt dá chustaiméirí agus tá rátáil sástachta custaiméirí ard aige.  

Geilleagar na hÉireann

D'infheistigh ESB €897 milliún in infreastruchtúr fuinnimh i rith 2016.  

Cuireann ESB os cionn €2billiún le geilleagar na hÉireann gach bliain trí dhíbhinní, infheistíochtaí, cáin agus poist. Cuireann ESB fostaíocht shuntasach ar fáil go díreach, le 7,600 fostaí, agus go hindíreach via conraitheoirí agus soláthróirí seirbhísí.  

Tá fáil ar Ráitis Airgeadais Ghrúpa ESB anseo.

Críoch

Míreanna eisceachtúla: 2016: Líon Míreanna eisceachtúla: 2015: Muirear lagaithe (€104 milliún) a bhaineann le dhá shócmhainn giniúna. Ba ionann an lagú sócmhainne giniúna sin agus níos lú ná 1% de shócmhainní iomlána ESB ag deireadh 2015.

Má bhíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le:

Kieran O'Neill, Bainisteoir na Meán Náisiúnta, ESB, Fón póca: 00-353-87-9349200 kieran.oneill@esb.ie  

Eolas faoi ESB

Oibríonn ESB i ngach réimse den mhargadh leictreachais: ó ghiniúint, tarchur agus dáileadh go soláthar custaiméirí agus láithreacht atá ag méadú i margadh giniúna na Breataine Móire. Chomh maith leis sin, tá buntáistí eile le baint ag ESB trí ghás a sholáthar agus úsáid a bhaint as ár gcuid líonraí chun snáithín a iompar do chúrsaí teilechumarsáide. Is é ESB úinéir na líonraí tarchuir agus dáiliúcháin i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann. Tá sciar 47% giniúna aige sa mhargadh uile-oileánda agus sciar 37% de sholáthar leictreachais sa mhargadh uile-oileánda le 1.4 milliún cuntas custaiméara.

Cuireann ESB os cionn €2billiún le geilleagar na hÉireann gach bliain trí dhíbhinní, infheistíochtaí, cáin agus poist. Cuireann ESB fostaíocht shuntasach ar fáil go díreach, le 7,600 fostaí, agus go hindíreach via conraitheoirí agus soláthróirí seirbhísí. Léigh tuilleadh anseo