Skip to Content

Ár Straitéis

 

Straitéis 2040 ESB – Tiomanta chun Difríocht a Dhéanamh:

Glan-Nialais a Bhaint Amach faoi 2040 – tógann sé ar ár Straitéis Todhchaí Níos Gile 2017, a leagann síos treo soiléir do BSL chun beart a dhéanamh agus ceannaireacht a fheidhmiú maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide.

CÉ GO BHFUIL SÉ SEO FÓS MAR ÁR NGEALLTANAS GAN STAONADH, LÉIRÍONN STRAITÉIS 2040 A BHFUIL AR SIÚL SA TIMPEALLACHT SHEACHTRACH AGUS AN GÁ ATÁ LE LUAS AN ATHRAITHE A LUASÚ, SPRIOCDHÁTAÍ SOILÉIRE AGUS CUNTASACHT A SHOLÁTHAR MAIDIR LE GLAN-NIALAS A BHAINT AMACH AGUS TIOMANTAS DO SPRIOCANNA EOLAÍOCHT-BHUNAITHE DO 2030 I GCOMHRÉIR LE. COMHAONTÚ PHÁRAS.
LEAGTAR AMACH INÁR STRAITÉIS TRÍ PHRÍOMHCHUSPÓIR ATÁ MAR CHROÍLÁR ÁR N-UAILLMHIAN GLAN-NIALAIS.
 

 

Leictreachas dícharbónaithe

Céard a dhéanfaidh ESB?

Déanfaimid an fuinneamh in-athnuaite a fhorbairt agus a nascadh chun an córas leictreachais a dhícharbónú faoi 2040. Déanfaimid infheistíocht i bhforbairt giniúna nua fuinnimh in-athnuaite, lena n‑áirítear fuinneamh gaoithe ar tír agus amach ón gcósta agus grianfhuinneamh, agus cuirfimid go mór leis an méid fuinnimh in-athnuaite a nasctar lenár líonraí leictreachais.

Infreastruchtúr athléimneach

Céard a dhéanfaidh ESB?

Déanfaimid infheistíocht in infreastruchtúr chun soláthairtí iontaofa slána leictreachais a chothabháil. Is gá é sin a dhéanamh chun freastal ar leibhéal ard giniúna eadrannaí fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite ar an gcóras agus chun tacú le spleáchas níos mó ar an leictreachas i ngach earnáil den tsochaí. Forbróimid líonraí atá níos athléimní agus níos cliste chun freastal ar leictriú an iompair agus an téimh. Ina theannta sin, déanfaimid infheistíocht i sócmhainní stórála agus giniúint inseolta atá neodrach ó thaobh carbóin de ar féidir leo dul san iomaíocht chun freastal ar fhoinsí fuinnimh neamheadrannacha agus chun comhleanúnachas an tsoláthair a áirithiú.

Empowered Customers

Céard a dhéanfaidh ESB?

Cuirfimid ar a gcumas do chustaiméirí agus do phobail neodracht carbóin a bhaint amach, agus déanfaimid iad a chumasú agus tacóimid leo chun é sin a dhéanamh. Is léiriú é sin ar ár dtiomantas seanbhunaithe don infreastruchtúr agus do na táirgí is úire agus is nuálaíche a sholáthar, agus don Chreat Straitéiseach

Creat

Forbraíodh Díocas orainn difríocht a dhéanamh:

Glanmhéid Nialasach a Bhaint Amach faoi 2040 le Creat Straitéiseach ESB le cinntiú go mbíonn na gníomhartha agus na cinntí straitéiseacha ag teacht lenár gcuspóir agus lenár luachanna. Déanfar an eagraíocht a ailíniú leis an straitéis trí phróiseas Pleanála Gnó Comhtháite ESB lena ndéantar an phleanáil straitéiseach, airgeadais agus daoine a ailíniú ar leibhéal an Ghrúpa féin agus ar leibhéal Stiúrthóireachta / Rannóige.

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.

Tacaíonn ár straitéis go díreach le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 7, 9 agus 13 de chuid na Náisiún Aontaithe. Léirítear iad sin inár gcuspóirí straitéiseacha chun fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a ghiniúint agus a nascadh, chun infreastruchtúr athléimneach iontaofa a sholáthar, agus chun a chur ar a gcumas do chustaiméirí agus do phobail an neodracht carbóin a bhaint amach.

Cumais bhunúsacha

Tá ceithre chumas bhunúsacha ríthábhachtach do sheachadadh ár straitéise:

DAOINE CUMASAITHE - Cruthóimid cultúr solúbtha cuimsitheach atá bunaithe ar luachanna lena gcuirtear ar a gcumas do dhaoine torthaí a sheachadadh agus a n‑acmhainneacht a bhaint amach.

DIGITEACH agus BUNAITHE AR SHONRAÍ - Bainfimid leas as sonraí agus as teicneolaíochtaí digiteacha chun ár ndaoine agus eispéiris ár gcustaiméirí a fheabhsú agus chun infreastruchtúr agus táirgí atá níos cliste agus níos éifeachtúla a chruthú.

NEART AIRGEADAIS - Coinneoimid an fheidhmíocht agus an neart airgeadais a bheidh ag teastáil chun infheistíocht a dhéanamh i saol a bheidh neodrach ó thaobh carbóin de.

INBHUANAITHEACHT agus FREAGRACHT SHÓISIALTA - Déanfaimid dul chun cinn mór maidir leis an bhfreagracht shóisialta agus chomhshaoil, rud a chabhróidh linn éiteas sábháilte, fónta agus inbhuanaithe a chothú atá i gcomhréir lenár luachanna, seirbhísí a chabhróidh lenár gcustaiméirí maireachtáil ar bhealach níos éifeachtúla agus níos inbhuanaithe.